Loading

Sprawozdanie z realizacji debaty oksfordzkiej w trakcie drugiej mobilności w projekcie

Jednym z zadań uczniów uczestniczących w mobilności w projekcie „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” było przeprowadzenie debaty oksfordzkiej. Tematyka, którą poruszono podczas drugiej mobilności, to „Społeczny obowiązek czy ograniczenie wolności obywatelskich? Rozwiązania na rzecz środowiska, prawodawstwo i Zielony Ład a wolność i demokracja w krajach Unii Europejskiej”. Celem debaty było poruszenie kwestii odbioru rozwiązań prawnych na rzecz ochrony środowiska, takich jak ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych, wdrażanie zero emisyjności czy obowiązek segregacji odpadów, przez społeczeństwa europejskie, w kontekście zmian klimatycznych i czynników ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych, zwłaszcza na przykładzie Grecji i Polski.

Debata odbyła się 12 kwietnia 2022 roku w IV Liceum w Katerini, w Grecji. W rolę mówców wcielili się uczniowie szkół biorących udział w mobilnościach, a trójka z nich pełniła także funkcję Marszałka oraz Sekretarzy Debaty, którzy czuwali nad poprawnym przebiegiem dyskusji.

Rozważania w ramach wydarzenia rozpoczęła drużyna udawadniająca słuszność wdrażanych rozwiązań proekologicznych. Wśród wysuwanych argumentów pojawiły się kwestie związane z koniecznością szybkiego wdrażania innowacji na rzecz środowiska w kontekście postępujących zmian klimatycznych i ich konsekwencji – w tym powodzi, pożarów czy negatywnego wpływu wzrastającej temperatury na rolnictwo. Uczniowie duży nacisk położyli na fakt, że dostęp do zasobów naturalnych i dóbr natury to jedno z podstawowych praw człowieka, którego nie możemy odbierać przyszłym pokoleniom, a troska o bioróżnorodność to jeden ze społecznych obowiązków we wszystkich krajach europejskich. Podjęto tematykę licznych programów skierowanych do obywateli Unii Europejskiej, w tym o charakterze edukacyjnym oraz finansowym. Wreszcie, zwrócono uwagę na to, że pytaniem nie jest, czy dbać o środowisko, ale to, co możemy zrobić, by zwiększyć poczucie zaangażowania i odpowiedzialności w społeczeństwach. Akcje informacyjne, oparcie się na rzetelnych danych i budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat w ramach systemu szkolnictwa to tylko część rozwiązań, które już są wdrażane, a wciąż będą rozwijane w ramach struktur europejskich.

Drużyna opozycjonistów zwróciła uwagę w szczególności na kwestie ograniczeń w kwestii dostępności wśród mieszkańców różnych krajów. Gospodarki oparte na wydobyciu węgla nie są w stanie błyskawicznie zmienić swojego funkcjonowania, a każde wdrażane na szybko rozwiązanie będzie nieść jednocześnie konsekwencje. Zwrócono także uwagę na ograniczenie możliwości wyboru, z którym wiąże się wiele wdrażanych przepisów prawnych – a w końcu to właśnie na wolnym wyborze opieramy swoje poczucie tożsamości europejskiej. Europa mierzy się obecnie z dużym rozwarstwieniem ekonomicznym, co generuje dodatkowe trudności. Nie każdy może pozwolić sobie na zmianę instalacji grzewczej w domu, a jednocześnie dostępność odnawialnych źródeł energii pomiędzy poszczególnymi państwami też jest bardzo różna. Wreszcie, zwrócono także uwagę na dostępność informacji i brak przejrzystości w wielu dziedzinach związanych z zieloną rewolucją w krajach europejskich.

Ostatnim elementem debaty było podsumowanie wszystkich argumentów. W tym wydarzeniu nie wybrano zwycięzców, a zamiast tego skupiono się na innym elemencie – tym, jak wiele jeszcze wyzwań przed nami, by zielone rozwiązania wdrażać na poziomie lokalnym. Doceniona została waga odpowiedniej edukacji, a także podkreślono konieczność poszukiwania takich innowacji, które zwiększą dostępność proekologicznych technologii dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z debaty oksfordzkiej pt. ,,Zrównoważone źródła energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej”.

Dwudziestego stycznia 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu przy udziale uczniów zaangażowanych w projekt POWER oraz obecności online ich rówieśników z Grecji odbyła się debata oksfordzka ,,Zrównoważone źródła energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej”. Podczas dyskusji dwie opozycyjne drużyny spierały się czy ekologiczne źródła energii są lub powinny być fundamentem bezpieczeństwa energetycznego krajów UE, a także wymieniały się spostrzeżeniami na temat ochrony środowiska z grupą greckich uczniów.

Debata stanowiła element działań projektowych w ramach inicjatywy „Młodzi dla Ziemi – Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” – ponadnarodowej mobilności uczniów, realizowanej dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu pełniło w projekcie rolę beneficjenta, zaś 4th General Lyceum of Katerini instytucji przyjmującej. Debata pierwotnie planowana była do realizacji podczas mobilności w Grecji, jednak ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną i obostrzenia, niemożliwe było odbycie jej wówczas. W związku z tym zdecydowano o przeprowadzeniu dyskusji zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Na początku debaty Wiktoria Pinakiewicz pełniąca funkcję marszałka powitała uczestników oraz przedstawiła temat rozmowy. Udzieliła również głosu pierwszemu mówcy grupy opowiadającej się za słusznością przyjętej tezy. Natalia Medyńska wymieniła argumenty swojej drużyny. Poruszyła kwestie zdrowia ludzi, troski o życie przyszłych pokoleń, produkcji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, korzyści finansowych związanych z korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz niezależności energetycznej.  Następnie za zgodą marszałka racje opozycyjne przedstawiła mówczyni drugiej grupy – Klara Nowaczyk. Padły takie kontrargumenty jak: brak możliwości finansowych słabo rozwiniętych państw na rozwój zielonych źródeł energii, utrata miejsc pracy związana z transformacją energetyczną, duża zależność produkcji ekologicznej energii od warunków klimatycznych, brak możliwości dostosowania szlaków transportowych do warunków związanych z unijnym projektem przez niektóre państwa oraz wady wprowadzenia elektrycznych samochodów jako część Zielonego Ładu. Potem Wiktoria Szewczyk jako członek grupy propozycjonistów, zwróciła uwagę na fakt, że produkcja i wykorzystanie energii jest odpowiedzialne za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE, a dzięki zrównoważonym źródłom energii możliwa jest dekarbonizacja systemu energetycznego państw Starego Kontynentu. Jako kolejny mówca głos zabrała Julia Szafarz z drużyny opozycyjnej. Rozwinęła ona temat problemów finansowych państw gorzej rozwiniętych. Następnie wypowiedziała się Wiktoria Rychlik z grupy pierwszej. Jej wystąpienie dotyczyło m. in. możliwości finansowych kraju do ponownego wykorzystania kopalni w Polsce, innowacyjnego zagospodarowania tych gruntów oraz zagwarantowania nowych stanowisk pracy dla górników. Za zgodą marszałka na mównicę wszedł potem Bartosz Kamiński – trzeci mówca drugiej grupy. Zwrócił on uwagę na brak możliwości korzystania z zielonych źródeł w dowolnym miejscu w Europie np. w Polsce na rozwój elektrowni wiatrowych odpowiednia jest tylko północna część kraju. Przemawiający podkreślił również problem śmierci zwierząt w czasie budowy infrastruktury mającej za zadanie produkować ekologiczną energię. Jako kolejny mówca zwolenników przedstawionej wcześniej tezy głos zabrała Maja Nawrocka. Poruszyła ona temat niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi wynikającego z wykorzystywania niezrównoważonych źródeł energii. Szczególnie ważna była dla niej kwestia pracy w kopalniach wiążąca się m. in. z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju wypadków a także narażeniem górników na wdychanie toksycznych gazów oraz jej niekorzystny wpływ na życie miejscowej ludności. Następnie troje greckich uczniów przedstawiło argumenty podkreślające pozytywne skutki korzystania z zrównoważonych źródeł energii. Zwrócono uwagę na takie aspekty jak: niewyczerpalność zasobów zielonej energii, darmowość wyprodukowanego prądu, powszechną możliwość korzystania z niego, brak produkcji zanieczyszczeń podczas ekologicznego wytwarzania energii oraz korzyści dla środowiska związane z rezygnacji z tradycyjnych metod pozyskiwania zasilania. Ze strony dwóch uczennic padły też argumenty mające za zadanie obalić przyjętą tezę, zwróciły one uwagę m. in. na niszczenie środowiska oraz zagrożenia dotykające zwierząt w czasie instalacji i działania elektrowni wiatrowych czy zmniejszanie atrakcyjności krajobrazu przez umieszczanie w nim paneli słonecznych. Potem głos zabrał Filip Kolasa, podkreślając brak możliwości zrezygnowania z korzystania z paliw kopalnych w tak krótkim czasie, jak zakłada to Zielony Ład, oraz wynikające z tego procesu zwiększenie bezrobocia, a także brak warunków do rozwoju farm solarnych w niektórych miejscach na świecie. W następnej kolejności na mównicę wszedł Witold Ciach, który podjął polemikę m. in. ze stwierdzeniem, iż energia wiatrowa jest darmowa. Jako ostatni mówca głos zabrała Anna Kuśnierz z grupy propozycjonistów, wskazując na szansę dla krajów nie posiadających dużej ilości złóż mineralnych na swoim terenie na zaspokojenie części zapotrzebowania energetycznego dzięki zrównoważonym źródłom.

Debata w doskonały sposób unaoczniła wyzwania, jakie stoją przez zjednoczoną Europą w drodze do osiągnięcia gospodarek przyjaznych środowisku. Jak zostało to powiedziane podczas podsumowania, choć dzisiejsze rozwiązania nie są idealne, pozostaje jednak mieć nadzieję, że nie są też ostateczne – a rozwój wiedzy, technologii i świadomości w zakresie postaw proekologicznych przyniesie nam nowe sposoby na bezpieczne i stabilne pozyskiwanie energii, niezależnie od uwarunkowań geograficznych czy społecznych w krajach europejskich.

 

 

Το νέφος είναι μια πυκνή ομίχλη αναμεμειγμένη με καπνό ή καυσαέρια αυτοκινήτου. Εμφανίζεται συχνότερα σε μεγάλες πόλεις και βιομηχανικές περιοχές. Δημιουργείται από ρύπους όπως η σκόνη και τα αέρια. Οι κοιλάδες είναι κυρίως εκτεθειμένες στην αιθαλομίχλη. Ποιοι ρύποι είναι οι πιο επιβλαβείς; Οι διοξίνες, τα φουράνια και οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες είναι οι πιο τοξικοί, προσρόφησαν σωματίδια σκόνης PM2,5. Επιπρόσθετη απειλή αποτελούν οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και διοξειδίου του αζώτου (αυξάνονται και υπό συνθήκες αναστροφής θερμοκρασίας).

Νέφος πάνω από μια βιομηχανοποιημένη πόλη

Αιτίες αιθαλομίχλης στην Πολωνία

 • Βιομηχανία – Η κύρια αιτία της αιθαλομίχλης στην Πολωνία είναι η βιομηχανία, είναι υπεύθυνη για την εκπομπή του 21,1% της σκόνης PM2,5. Το κύριο πρόβλημα είναι τα πετροχημικά εργοστάσια, τα μεταλλουργεία, καθώς και η βιομηχανία ενδυμάτων.
 • Μεταφορές – Οι οδικές μεταφορές παράγουν έως και το 10% των PM2,5 στην ατμόσφαιρα. Τα μηχανοκίνητα οχήματα παράγουν πολλά οξείδια του θείου και του αζώτου, τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία. Η συγκέντρωση της κυκλοφοριακής ρύπανσης είναι υψηλότερη στις μεγάλες πόλεις κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους.
 • Γεωργία – Το 2,1% της σκόνης PM2,5 καταλήγει στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα των γεωργικών εργασιών. Ο λόγος είναι η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, που οδηγεί στο σχηματισμό ιόντων αμμωνίου που εξαπλώνονται σε μεγάλες αποστάσεις. Συνδυάζονται με ρύπους από άλλες πηγές, οδηγώντας στο σχηματισμό αιωρούμενων σωματιδίων.

Αιτίες αιθαλομίχλης στην Ελλάδα

 • Γεωργία – Η Ελλάδα φημίζεται για μια μεγάλη ποικιλία λαχανικών, φρούτων και φυτών, η παραγωγή των οποίων ξεκινά με την καλλιέργεια. Αναπτύσσονται σε φυσικά ή τεχνητά λιπάσματα, τα οποία συμβάλλουν στην εκπομπή αμμωνίας.
 • Τουρισμός – Λόγω των προσφιλών αξιών, αυτή η χώρα έχει αναπτύξει τον τουρισμό, ο οποίος συνδέεται επίσης με προβλήματα. Αυτοκίνητα, αεροπλάνα, λεωφορεία, μοτοσυκλέτες, λιφτ του σκι, χιονιού καλλωπιστές, κανόνια χιονιού εκπέμπουν επιβλαβείς ενώσεις. Συμβάλλουν στις όξινες βροχοπτώσεις που καταστρέφουν τη φύση. Προκαλούν επίσης θόρυβο που ενοχλεί τα ζώα και μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά τους.
 • Δασικές πυρκαγιές – Μεγάλο πρόβλημα για την παράκτια χώρα αποτελούν και οι πυρκαγιές. Μια σημαντική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, το οποίο αρχίζει να εξαπλώνεται με τον άνεμο. Η άμεση επίδραση των πυρκαγιών είναι επίσης η ολική ή μερική βλάβη στα φυτά που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή οξυγόνου.

φωτιά δάσους
 
Πώς να προστατευτείτε από την αιθαλομίχλη;

Σήμερα, η επίγνωση του τρόπου με τον οποίο η αιθαλομίχλη επηρεάζει την υγεία είναι σαφώς υψηλότερη σήμερα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η μακροχρόνια έκθεση στην εισπνοή σκόνης μας εκθέτει σε σοβαρές ασθένειες από το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα. Πρώτα απ ‘όλα, αποφύγετε να βρίσκεστε έξω όταν η συγκέντρωση σκόνης υπερβαίνει το επίπεδο που θεωρείται σχετικά ασφαλές (για να είστε ενημερωμένοι στην Πολωνία, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή για κινητά ή να ακολουθήσετε τον ιστότοπο GIOŚ) Φορώντας μάσκες κατά της αιθαλομίχλης σε περιόδους υψηλής ρύπανσης συγκέντρωση.

Πώς να αποτρέψετε την αιθαλομίχλη;

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης της αιθαλομίχλης είναι η εισαγωγή κανονισμών που θα απαγόρευαν τη χρήση των παλαιών, υποβαθμισμένων φούρνων και την καύση προϊόντων άνθρακα κακής ποιότητας, Περιορίστε την οδήγηση αυτοκινήτου, Μην καίτε απορρίμματα όπως πλαστικό, ελαστικά, ρούχα, Σύνδεση μονής- οικογενειακές κατοικίες στο δημοτικό δίκτυο θα εξαλείψει το πρόβλημα της καύσης σε παλιές σόμπες.
Ποδήλατα

W Grecji sektor rolnictwa wytwarza niecałe 4% PKB i zatrudnia ok. 15% ludzi czynnych zawodowo. W rolnictwie Grecji przeważają drobne, rodzinne gospodarstwa rolne (65% ma 1-5 ha). Główne uprawy to: bawełna, oliwki i ryż, pistacje, migdały, winorośl, tytoń czy kukurydza. W ostatnim czasie na popularności zyskuje rolnictwo ekologiczne, co jest spowodowane zwiększającym się zainteresowaniem wśród społeczeństwa produktami ekologicznymi.

Czego dowiesz się z artykułu:

 • Rolnictwo ekologiczne – czym jest?
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego w Grecji
 • Ekologiczna uprawa winorośli w Grecji
 • Czym jest organizacja WWOOF

Rolnictwo ekologiczne – czym jest?

Jest to ogólny system prowadzenia gospodarstwa i produkcji żywności charakteryzujący się kilkoma podstawowymi cechami, które są zarówno korzystne dla człowieka jak i środowiska. Do tych cech należy przede wszystkim zastosowanie praktyki rolniczej (w tym sadowniczej i hodowlanej) najbardziej przyjaznej środowisku przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej różnorodności biologicznej i zachowaniu naturalnych procesów. Ponadto dbanie o ochronę zasobów naturalnych oraz wysokie standardy bazujące na naturalnych składnikach produkcji i hodowli zwierząt.
Zatem rolnictwo ekologiczne jest alternatywą do rolnictwa konwencjonalnego zarówno pod względem etycznym jak i dbania o zdrowie i środowisko naturalne.

Logo rolnictwa ekologicznego.

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Grecji

Oficjalna praktyka rolnictwa ekologicznego w Grecji pojawiła się po raz pierwszy w latach 80., wraz z wdrożeniem rozporządzenia UE 2092/91; pierwsze certyfikaty ekologiczne rozpoczęły się kilka lat później, w 1993 roku. Grecja zmierza w kierunku bardziej konkurencyjnego rolnictwa zorientowanego na rynek, dążąc do wytwarzania produktów wysokiej jakości i markowych. Wykorzystując przewagi różnych obszarów i regionów (między innymi żyzność gleb czy ukształtowanie terenu), rolnictwo przyczynia się do rozwoju greckiej wsi. Promowane jest bardziej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo, zwiększając komplementarność między polityką dotyczącą obszarów wiejskich a Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Nowa era produktów spożywczych o wysokiej wartości odżywczej na greckich lądach i morzach jest na dobrej drodze, co podkreśla znaczenie diety śródziemnomorskiej i greckiej.

Ekologiczna uprawa winorośli w Grecji

Uprawa winorośli w Grecji korzysta z wielu warunków niezbędnych dla rolnictwa ekologicznego: klimatu umiarkowanego, niezwykłej rzeźby krajobrazu i niewielkich rozmiarów winnic. Jako świadectwo rozpowszechnienia praktyk rolnictwa ekologicznego stosowanych w Grecji, około 50% wszystkich greckich winnic poleca obecnie wina z ekologicznych winogron. Ruch ekologicznej uprawy winorośli stał się tak rozległy, że od 2005 roku odbywa się coroczny konkurs na wina z ekologicznych winogron.

Czym jest organizacja WWOOF

Organizacja WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) ma na celu pomoc swoim gospodarzom (WWOOF host farms), a jednocześnie pozwala odwiedzającym (visitors) dowiedzieć się, co to znaczy uprawiać własną żywność w sposób zrównoważony. WWOOF umożliwia ludziom poznanie żywności ekologicznej, rolnictwa i zrównoważonych sposobów życia. W ten sposób łączy ludzi, którzy podzielają podobne wartości i filozofie.

WWOOF Greece jest częścią Federacji Organizacji WWOOF, światowej społeczności, która promuje świadomość ekologicznych praktyk rolniczych i zrównoważonego stylu życia. WWOOF powstał w 1971 roku w Wielkiej Brytanii i jest jednym z pierwszych na świecie programów wymiany edukacyjnej i kulturalnej. Dziś WWOOF jest obecny w ponad 132 krajach na całym świecie (i rozwija się).
WWOOF Greece łączy się ze 145 ekologicznymi farmami goszczącymi w Grecji.

Logo WWOOF

Grecki krajobraz

Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Grecja jest jednym z najbogatszych krajów pod względem bioróżnorodności i różnorodności ekosystemów. Obszary chronione i parki narodowe mogą stanowić kluczową siłę napędową zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji gospodarczej tych obszarów.

Powierzchnia Grecji jest prawie 2,5 razy mniejsza od terytorium Polski mimo to posiada bardzo bogate i zróżnicowane środowisko naturalne. Jest szczególnie obdarzona rzadką geomorfologią, uderzającymi kontrastami, posiada bowiem zarówno piękne i zróżnicowane wybrzeża jak i wiele skalnych tworów takich jak: jaskinie, przepaści. Pasma górskie stanowią aż 81% ukształtowania terenu Grecji. Kraj ten ma wiele regionów o wielkiej wartości ekologicznej. To spowodowało, iż w Grecji stworzono aż 12 parków narodowych (w Polsce stworzono 23 parki narodowe czyli niecałe dwa razy więcej). Są to:

 • Park Narodowy Parnasu
 • Park Narodowy Parnitha
 • Park Narodowy Samaria
 • Park Narodowy Vikos-Aoös
 • Park Narodowy Ainos
 • Park Narodowy Sunio
 • Park Narodowy Oeta
 • Park Narodowy Prespy
 • Park Narodowy Zakintos
 • Park Narodowy Alonissos
 • Park Narodowy Gór Pindos
 • Narodowy Park Olimpu

Przedstawiamy tutaj 5 najważniejszych z nich.

PARK NARODOWY GÓRY OLIMP

Park Narodowy Góry Olimp to najstarszy park narodowy Grecji. Powstał w 1938 roku. W jego obszarze objęto ochroną cała biosferę. Jest wpisany na listę UNESCO. Jest ona górą  należącą do starożytnych bogów. Najwyższy szczyt – Mitikas ( gr. Mytikas 2918 m n.p.m.) to inaczej  tron Zeusa. Należy ona do 12 bogów Olimpijskich. Według mitologii na ucztach u Zeusa gościło wielu starożytnych bogów i muz, bogiń – patronek nauki i sztuki. Ich miejscem był Płaskowyż Muz. Wierzono, że próba zdobycia góry bogów zawsze kończy się śmiercią. Do dziś Grecy patrzą na Olimp z szacunkiem. Niedaleko rozciąga się wybrzeże Morza Egejskiego, Paralia, Riwiera Olimpijska, Leptokaria.

Narodowy Park Olimpu

NARODOWY PARK MORSKI ZAKYNTHOS

Narodowy Park Morski Zakynthos został założony w 1999 roku i obejmuje obszar 52 mil kwadratowych, w tym „Zatokę Laganas”, mokradła „Jeziora Keri” i dwie małe wysepki Strofadii. Położony w południowej części wyspy Zakynthos, trzeciej co do wielkości wyspy na Morzu Jońskim, Narodowy Park Morski Zakynthos słynie z obszarów lęgowych żółwi morskich (Caretta) w „Morzu Śródziemnym”. Jest sanktuarium dla fok mnichów. Tutaj goście mogą pływać lub nurkować. Można odkrywać wody lub podążać śladami, pamiętając o tym, aby nie pogorszyć charakterystycznych przestrzeni życiowych żółwi.

Park Narodowy Zakintos

PARK NARODOWY OETA

„Park Narodowy Oeta” został założony w 1966 r. I obejmuje „Górę Oeta” w centralnym regionie Grecji. „Oeta National Park” zajmuje powierzchnię 7 000 hektarów i jest trzecim największym parkiem narodowym w kraju. W ramach sieci Natura 2000 park, w którym ściganie i inne niebezpieczne działania są zabronione, jest domem dla nie mniej niż 50 endemicznych gatunków roślin i kilku nieokiełznanych gatunków życia i ptaków, w tym sarny, królików i dodatkowo niedźwiedzi brunatnych, wilków i żbików. Miłośnicy podróży odwiedzający ten park mogą doświadczyć fantastycznej możliwości obserwacji ptaków, zwiedzić jaskinie i spojrzeć na historyczne centrum klasztoru Agathonos.

Park Narodowy Oeta

PARK NARODOWY VIKOS-AOÖS

Położony w północno-zachodniej Grecji, w pięknej okolicy Epiru, „Park Narodowy Vikos – Aoös” znajduje się 30 km od Janiny (Ioaninny). Jest to obszar ponad 12 600 hektarów wąwozów i kanionów, jaskiń, jezior i strumieni oraz gęstych lasów. Zbudowany w 1973 r. Park jest domem dla wilków, ciemnych niedźwiedzi i jeleni oraz jest najbardziej lubiany wśród miejscowych ludzi do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ponadto jest uważany za geopark UNESCO ze względu na szeroki asortyment naturalnych przestrzeni życiowych w jego granicach. Działania ekoturystyczne są tutaj dobrze znane.

Park Narodowy Vikos-Aoös

PARK NARODOWY ALONISSOS

Dzięki powierzchni 2200 km2, najbardziej rozległemu parkowi morskiemu w Europie i basenie Morza Śródziemnego, Alonissos National Marine Park ma w rzeczywistości wiele gatunków roślin wodnych i fauny morskiej. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i miłośników nurkowania. Znajduje się na północ od wyspy i jest utworzony przez wyspę Alonissos i cztery wysepki: Pelagos, Joura, Psatura i Piperi. W parku morskim Alonissos istnieje ogromna różnorodność lądowych i morskich ekosystemów śródziemnomorskich z setkami gatunków roślin i zwierząt, a także ważnymi zabytkami historycznymi i archeologicznymi. W niektórych obszarach można pływać, nurkować z rurką i podziwiać przyrodę w najdzikszej i nieskazitelnej formie. Morski park narodowy Alonissos korzysta również z wielu zasobów archeologicznych, takich jak artefakty z czasów prehistorycznych, klasycznych i bizantyjskich (wraki statków, starożytne kościoły i klasztory). Goście mogą zwiedzić starożytne zabytki, wybrać się na wędrówkę lub po prostu zrelaksować się na świeżym powietrzu.

Park Narodowy Alonissos

What should we know about them?

Greece is one of the richest countries in biodiversity and ecosystem diversity. Protected Areas and National Parks may constitute a key driver of sustainable development and economic revitalization of these areas.

The area of ​​Greece is almost 2.5 times smaller than the territory of Poland, yet it has a very rich and varied natural environment. It is especially blessed with a rare geomorphology, striking contrasts, as it has both beautiful and varied coasts and many rock formations such as caves and chasms. Mountain ranges account for as much as 81% of Greece’s landscape. The country has many regions of great ecological value. As a result, as many as 12 national parks were created in Greece (Poland has 23 national parks, which is twice as many). These are:

 • Parnassus National Park
 • Parnitha National Park
 • Samaria National Park
 • Vikos-Aoös National Park
 • Ainos National Park
 • Sounio National Park
 • Oeta National Park
 • Prespy National Park
 • Zakynthos National Park
 • Alonissos National Park
 • Pindos Mountains National Park and last but not least
 • Olimp National Park

We present here the 5 most important of them.

OLYMPUS NATIONAL PARK

Mount Olympus National Park is the oldest national park in Greece. It was established in 1938. In his bios we go into full protection. It is included in the UNESCO list. Sent limp is the mountain of the ancient gods. The highest peak – Mitikas (Mytikas 2,918 m above sea level) on the throne of Zeus. Here, the feasts of the gods are used and ambrosia is used to establish immortality. According to mythology, many ancient gods and muses, goddesses – patrons of science and art, were hosted at the feasts at Zeus. Their place was the Plateau of the Muses. It was believed that an attempt to reach the mountain of the gods always ends in death. To this day, the Greeks look at Mount Olympus with respect. Near the first coast of the Aegean Sea, Paralia, Ria Olimpijska, Leptokarya.

Olympus National Park

ZAKYNTHOS NATIONAL PARK

Zakynthos National Marine Park was established in 1999 and covers an area of ​​52 square miles, including “Laganas Bay”, “Keri Lake” wetlands and two small islands of Strofadia. Situated in the south of Zakynthos, the third largest island in the Ionian Sea, Zakynthos National Marine Park is famous for its breeding ground for sea turtles (Caretta) in the “Mediterranean Sea”. There is a sanctuary for monk seals. Here, guests can swim or snorkel. You can explore the waters or follow the footsteps, being mindful not to worsen the turtle’s characteristic living spaces.

Zakynthos National Park

OETA NATIONAL PARK

The “Oeta National Park” was established in 1966 and includes “Mount Oeta” in the central region of Greece. “Oeta National Park” covers an area of ​​7,000 hectares and is the third largest national park in the country. As part of the Natura 2000 network, the park, where prosecution and other dangerous activities are prohibited, is home to no fewer than 50 endemic plant species and several untamed species of life and birds, including roe deer, wild hog, rabbit and additionally brown bears, wolves and wildcats.

Travel enthusiasts visiting this park can experience fantastic bird watching opportunities, explore the caves and gaze at the historic center of Agathonos Monastery.

Oeta National Park

VIKOS- AOÖS NATIONAL PARK

Located in the northwest of Greece in the beautiful countryside of Epirus, the “Vikos – Aoös National Park” is 30 km from Ioannina. It is an area of ​​over 12,600 hectares of ravines and canyons, caves, lakes and streams, and dense forests. Built in 1973, the park is home to wolves, dark bears and deer and is the most popular among the local people for outdoor exercise. In addition, it is considered a UNESCO geopark due to the wide assortment of natural living spaces within its borders. Ecotourism activities are well known here.

Vikos-Aoös National Park

ALONISSOS NATIONAL PARK

It is not shocking that Greece also has a marine park. The Alonissos Marine Park was improved in 1992 and is one of the provider of secured sea territories in Europe. In addition to protecting the sea, the park also includes six small and 22 islands. This natural park in Greece is the perfect living space for several species of systems, including these 300 species, 80 bird species, Gioura wild goat, red coral, Audouin’s gull and Eleanor’s hawk. Visitors can explore the park by snorkeling or swimming and, if they are lucky, they may even see some seals. sightseeing, additional items and fishing (only for additional materials) for other basic activities here.

Alonissos National Park

What should we know about them?

Greece is one of the richest countries in biodiversity and ecosystem diversity. Protected Areas and National Parks may constitute a key driver of sustainable development and economic revitalization of these areas.

The area of ​​Greece is almost 2.5 times smaller than the territory of Poland, yet it has a very rich and varied natural environment. It is especially blessed with a rare geomorphology, striking contrasts, as it has both beautiful and varied coasts and many rock formations such as caves and chasms. Mountain ranges account for as much as 81% of Greece’s landscape. The country has many regions of great ecological value. As a result, as many as 12 national parks were created in Greece (Poland has 23 national parks, which is twice as many). These are:

 • Parnassus National Park
 • Parnitha National Park
 • Samaria National Park
 • Vikos-Aoös National Park
 • Ainos National Park
 • Sounio National Park
 • Oeta National Park
 • Prespy National Park
 • Zakynthos National Park
 • Alonissos National Park
 • Pindos Mountains National Park and last but not least
 • Olimp National Park

We present here the 5 most important of them.

OLYMPUS NATIONAL PARK

Mount Olympus National Park is the oldest national park in Greece. It was established in 1938. In his bios we go into full protection. It is included in the UNESCO list. Sent limp is the mountain of the ancient gods. The highest peak – Mitikas (Mytikas 2,918 m above sea level) on the throne of Zeus. Here, the feasts of the gods are used and ambrosia is used to establish immortality. According to mythology, many ancient gods and muses, goddesses – patrons of science and art, were hosted at the feasts at Zeus. Their place was the Plateau of the Muses. It was believed that an attempt to reach the mountain of the gods always ends in death. To this day, the Greeks look at Mount Olympus with respect. Near the first coast of the Aegean Sea, Paralia, Ria Olimpijska, Leptokarya.

Olympus National Park

ZAKYNTHOS NATIONAL PARK

Zakynthos National Marine Park was established in 1999 and covers an area of ​​52 square miles, including “Laganas Bay”, “Keri Lake” wetlands and two small islands of Strofadia. Situated in the south of Zakynthos, the third largest island in the Ionian Sea, Zakynthos National Marine Park is famous for its breeding ground for sea turtles (Caretta) in the “Mediterranean Sea”. There is a sanctuary for monk seals. Here, guests can swim or snorkel. You can explore the waters or follow the footsteps, being mindful not to worsen the turtle’s characteristic living spaces.

Zakynthos National Park

OETA NATIONAL PARK

The “Oeta National Park” was established in 1966 and includes “Mount Oeta” in the central region of Greece. “Oeta National Park” covers an area of ​​7,000 hectares and is the third largest national park in the country. As part of the Natura 2000 network, the park, where prosecution and other dangerous activities are prohibited, is home to no fewer than 50 endemic plant species and several untamed species of life and birds, including roe deer, wild hog, rabbit and additionally brown bears, wolves and wildcats.

Travel enthusiasts visiting this park can experience fantastic bird watching opportunities, explore the caves and gaze at the historic center of Agathonos Monastery.

Oeta National Park

VIKOS- AOÖS NATIONAL PARK

Located in the northwest of Greece in the beautiful countryside of Epirus, the “Vikos – Aoös National Park” is 30 km from Ioannina. It is an area of ​​over 12,600 hectares of ravines and canyons, caves, lakes and streams, and dense forests. Built in 1973, the park is home to wolves, dark bears and deer and is the most popular among the local people for outdoor exercise. In addition, it is considered a UNESCO geopark due to the wide assortment of natural living spaces within its borders. Ecotourism activities are well known here.

Vikos-Aoös National Park

ALONISSOS NATIONAL PARK

It is not shocking that Greece also has a marine park. The Alonissos Marine Park was improved in 1992 and is one of the provider of secured sea territories in Europe. In addition to protecting the sea, the park also includes six small and 22 islands. This natural park in Greece is the perfect living space for several species of systems, including these 300 species, 80 bird species, Gioura wild goat, red coral, Audouin’s gull and Eleanor’s hawk. Visitors can explore the park by snorkeling or swimming and, if they are lucky, they may even see some seals. sightseeing, additional items and fishing (only for additional materials) for other basic activities here.

Alonissos National Park

Smog is a dense fog mixed with smoke or car exhaust fumes. It most often appears in large cities and industrial areas. It is created by pollutants such as dust and gases. The valleys are mostly exposed to smog. Which pollutants are the most harmful? Dioxins, furans and polycyclic hydrocarbons  are the most toxic, they adsorbed PM2.5 dust particles. An additional threat is the high concentrations of sulfur dioxide and nitrogen dioxide (they also increase under the conditions of temperature inversion).

Smog over an industrialized city

Causes of smog in Poland

 • Industry – The main cause of smog in Poland is industry, it is responsible for the emission of 21.1% of PM2.5 dust. The main problem are petrochemical plants, metal smelters, as well as the garment industry.
 • Transport – Road transport produces as much as 10% of PM2.5 in the atmosphere. Motor vehicles produce a lot of sulfur and nitrogen oxides, which have a negative impact on human health. The concentration of traffic pollution is highest in large cities near busy streets.
 • Agriculture – 2.1% of PM2.5 dust ends up in the atmosphere as a result of farm operations. The reason is using nitrogen fertilizers, which leads to the formation of ammonium ions that spread over long distances. They combine with pollutants from other sources, leading to the formation of particulate matter.

Causes of smog in Greece

 • Agriculture  Greece is famous for a wide variety of vegetables, fruits and plants, the production of which begins with cultivation. They grow on natural or artificial fertilizers, which contribute to the emission of ammonia.
 • Tourism – Due to besutiful values, this country has developed tourism, which is also associated with problems. Cars, planes, buses, motorcycles, ski lifts, snow groomers, snow cannons emit harmful compounds. They contribute to acid rainfall that destroys nature. They also cause noise that disturbs animals and may change their behavior.
 • Forest fires – Fires are also a big problem for the coastal country. A significant amount of carbon dioxide is released into the atmosphere, which begins to spread with the wind. The direct effect of fires is also total or partial damage to plants that are responsible for the production of oxygen.

Forest fire

How to protect yourself from smog?

Nowadays, the awareness of how smog affects health is clearly higher today than it was a few years ago. Still, many people do not realize that long-term exposure to inhalation of dust exposes us to serious diseases from the respiratory, cardiovascular and nervous systems. First of all, avoid being outside when the dust concentration exceeds the level considered relatively safe (in order to be up to date in Poland, you can install a mobile application or follow the website GIOŚ)Wearing anti-smog masks during periods of high pollution concentration.

How to prevent smog?

The most effective method of counteracting smog is the introduction with regulations that would ban using the old, substandard furnaces and the burning of poor-quality coal products,Limit car driving,Do not burn waste such as plastic, tires, clothes,Connecting single-family houses to the municipal network will eliminate the problem of burning in old stoves.

Bikes

W ostatnich latach ludzie coraz częściej decydują się na zakup samochodów elektrycznych. Wiąże się to z tym, że przypisuje się im przyjazność ekologiczną. Jednak czy rzeczywiście są one lepsze dla środowiska?

Czego dowiesz się z artykułu:

 • Zalety i wady samochodów elektrycznych
 • Porównanie samochodów elektrycznych i spalinowych
Samochód elektryczny podłączony do stacji ładowania

Zalety i wady samochodów elektrycznych

Największą zaletą pojazdów elektrycznych wydaje się być redukcja gazów cieplarnianych emitowanych podczas spalania paliw w silnikach spalinowych. Ponadto pojazdy elektryczne osiągają wyższe wydajności układu napędowego w porównaniu z silnikiem spalinowym (bez znaczenia jest tutaj rodzaj paliwa).

Kolejną zaletą jest to, iż silniki elektryczne są stosunkowo proste w budowie, ponieważ mają niewielką ilość części ruchomych. Powoduje to, że rzadziej się psują, a więc wymagają od właściciela mniejszych nakładów finansowych na usuwanie awarii.

Jednak wykorzystanie metali ciężkich do produkcji baterii, stosowany tzw. energy mix do ładowania baterii oraz usuwanie zużytych baterii to kluczowe aspekty cyklu życia pojazdu elektrycznego, które należy dokładnie rozważyć w ramach podejścia opartego na cyklu życia, aby zidentyfikować możliwe źródła zwiększonego wpływu na środowisko.

Wyliczono, że w czasie produkcji auta z silnikiem spalinowym do atmosfery emitowanych jest 8 ton dwutlenku węgla, a produkcja auta elektrycznego czy hybrydy plug-in ( w związku z bateriami) to aż 12 ton CO2. Efektywność baterii spada wraz z każdym ładowaniem, a wymiana baterii na nową to dodatkowe 4 tony dwutlenku węgla.

Emisja dwutlenku węgla przez pojazd spalinowy

Porównanie samochodów elektrycznych i spalinowych

Nowe badania przeprowadzone na uniwersytetach w Exeter, Nijmegen – w Holandii – i Cambridge pokazują, że w 95 proc. świata, jazda samochodem elektrycznym jest lepsza dla klimatu niż autem z silnikiem zasilanym benzyną – podaje BBC. Wyjątek w tym stanowi np. Polska, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej opiera się przede wszystkim na węglu. Według tych badań średnia emisja z całego okresu eksploatacji pojazdów elektrycznych jest o 70 proc. mniejsza niż aut z silnikiem spalinowym zasilanym benzyną w takich krajach jak Szwecja i Francja (gdzie większość energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej), i mniejsza w około 30 proc. w Wielkiej Brytanii.

Co więcej we wnioskach tych badań podkreślono, że w 2050 roku co drugi samochód na ulicach świata może być elektryczny. Ograniczyłoby to globalną emisję CO2 nawet o 1,5 gigatony rocznie, co odpowiada całkowitej obecnej emisji CO2 Rosji – podaje BBC.

Volvo XC40

Eksperci porównali emisję CO2 dla najnowszego Polestara 2 oraz Volvo XC40 z benzynowym silnikiem. Na etapie produkcji to ten drugi jest górą. Zbudowanie Polestara 2 odpowiada wyemitowaniu 24 ton dwutlenku węgla, a w przypadku XC40 – „tylko” 14 ton.

Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim konieczność pozyskania metali ziem rzadkich, wykorzystywanych w akumulatorze trakcyjnym. Aby zrównać ze sobą ślad węglowy elektrycznego Polestara i crossovera Volvo, każde z tych aut musi przejechać 31 000 mil (ok. 50 000 km), zakładając średnią emisję CO2 dla XC40 na poziomie 163 g/km.

Sprawdzono również, jak będzie kształtować się łączna emisja dwutlenku węgla dla obu modeli po pokonaniu 125 000 mil (ok. 201 000 km). Zakładając, że na całym tym dystansie Polestar 2 był zasilany energią z odnawialnych źródeł, jego eksploatacja oznaczałaby wyemitowanie zaledwie 0,4 tony CO2. Przy takim założeniu benzynowe XC40 wypada zdecydowanie niekorzystnie – jazda tym autem przełożyłaby się na emisję aż 41 ton CO2, czyli ponad 100 razy więcej w porównaniu z Polestarem.

Smog to gęsta mgła zmieszana z dymem lub spalinami samochodowymi. Najczęściej pojawia się w wielkich miastach i na obszarach przemysłowych. Tworzą go takie zanieczyszczenia jak pyły i gazy. Szczególnie narażone na występowanie smogu są doliny. Które zanieczyszczenia są najbardziej szkodliwe? To zaadsorbowane na drobinkach pyłu PM2.5 dioksyny, furany i wielopierścieniowe węglowodory. Dodatkowym zagrożeniem są wysokie stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu (również rosną w warunkach inwersji temperatury).

Smog nad uprzemysłowionym miastem

Przyczyny występowania smogu w Polsce

 • Przemysł – Główną przyczyną smogu w Polsce jest przemysł, jest on odpowiedzialny za emisję 21,1% pyłów PM2,5. Główny problem stanowią zakłady petrochemiczne, huty metali, a także przemysł odzieżowy.
 • Transport drogowy – Transport drogowy wytwarza aż 10% pyłów PM2,5 obecnych w atmosferze. Pojazdy silnikowe wytwarzają sporo tlenków siarki i azotu, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Stężenie zanieczyszczeń komunikacyjnych osiąga najwyższe poziomy w dużych miast w pobliżu ruchliwych ulic. 
 • Rolnictwo – 2,1% pyłów PM2,5 trafia do atmosfery na skutek działania gospodarstw rolnych. Powodem jest stosowanie nawozów azotowych, prowadzącego do powstania jonów amonowych, które rozprzestrzeniają się na duże odległości. Łączą się one z zanieczyszczeniami pochodzącymi z innych źródeł, prowadząc do powstania pyłu zawieszonego.

Przyczyny występowania smogu w Grecji

 • Rolnictwo – Grecja słynie z zróżnicowanych warzyw, owoców i roślin, których produkcja zaczyna się od uprawy. Rosną one na nawozach naturalnych lub sztucznych, jednak to one przyczynia się do emisji amoniaku. 
 • Turystyka – Kraj ten ze względu na swoje walory ma rozwiniętą turystykę, która również wiążę się z problemami. Samochody, samoloty, autobusy, motocykle, wyciągi, ratraki, armatki śnieżne emitują szkodliwe związki. Przyczyniają się one do kwaśnych opadów, które niszczą przyrodę. Powodują też hałas, który niepokoi zwierzęta i może przyczynić się do zmiany ich zachowań.
 • Pożary – Dużym problemem nadmorskiego kraju są także pożary. Do atmosfery dostaje się znaczna ilość dwutlenku węgla, która wraz z wiatrem zaczyna się rozprzestrzeniać. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest również całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, które są odpowiedzialne za wytwarzanie tlenu

Pożar lasu

Jak się chronić?

W dzisiejszych czasach świadomość tego, jak smog wpływa na zdrowie, jest dzisiaj wyraźnie wyższa niż kilka lat temu. Wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że długotrwałe narażanie się na wdychanie pyłów mikroskopijnych pyłów PM2.5 czy PM10 naraża nas na wystąpienie poważnych chorób ze strony układów oddechowego, sercowo-naczyniowego czy nerwowego.  Przede wszystkim należy unikać przebywania na zewnątrz, gdy stężenie pyłów przekracza poziom uznany za względnie bezpieczny (aby w Polsce być na bieżąco, można zainstalować aplikację mobilną lub śledzić stronę GIOŚ)Noszenie masek antysmogowych w okresie wysokiego stężenia zanieczyszczeń.

Przeciwdziałanie

Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania smogowi jest wprowadzenie i respektowanie przepisów zakazujących używania starych pieców niespełniających norm oraz spalania słabej jakości produktów węglowych. Pomóc może także zmiana codziennych nawyków jak ograniczenie jazdy samochodami czy unikanie palenia odpadów oraz podłączenie domków jednorodzinnych do sieci miejskiej, co wyeliminuje problem palenia w starych piecach.

Rowery