Loading

Sprawozdanie z realizacji debaty oksfordzkiej w trakcie drugiej mobilności w projekcie

Jednym z zadań uczniów uczestniczących w mobilności w projekcie „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” było przeprowadzenie debaty oksfordzkiej. Tematyka, którą poruszono podczas drugiej mobilności, to „Społeczny obowiązek czy ograniczenie wolności obywatelskich? Rozwiązania na rzecz środowiska, prawodawstwo i Zielony Ład a wolność i demokracja w krajach Unii Europejskiej”. Celem debaty było poruszenie kwestii odbioru rozwiązań prawnych na rzecz ochrony środowiska, takich jak ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych, wdrażanie zero emisyjności czy obowiązek segregacji odpadów, przez społeczeństwa europejskie, w kontekście zmian klimatycznych i czynników ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych, zwłaszcza na przykładzie Grecji i Polski.

Debata odbyła się 12 kwietnia 2022 roku w IV Liceum w Katerini, w Grecji. W rolę mówców wcielili się uczniowie szkół biorących udział w mobilnościach, a trójka z nich pełniła także funkcję Marszałka oraz Sekretarzy Debaty, którzy czuwali nad poprawnym przebiegiem dyskusji.

Rozważania w ramach wydarzenia rozpoczęła drużyna udawadniająca słuszność wdrażanych rozwiązań proekologicznych. Wśród wysuwanych argumentów pojawiły się kwestie związane z koniecznością szybkiego wdrażania innowacji na rzecz środowiska w kontekście postępujących zmian klimatycznych i ich konsekwencji – w tym powodzi, pożarów czy negatywnego wpływu wzrastającej temperatury na rolnictwo. Uczniowie duży nacisk położyli na fakt, że dostęp do zasobów naturalnych i dóbr natury to jedno z podstawowych praw człowieka, którego nie możemy odbierać przyszłym pokoleniom, a troska o bioróżnorodność to jeden ze społecznych obowiązków we wszystkich krajach europejskich. Podjęto tematykę licznych programów skierowanych do obywateli Unii Europejskiej, w tym o charakterze edukacyjnym oraz finansowym. Wreszcie, zwrócono uwagę na to, że pytaniem nie jest, czy dbać o środowisko, ale to, co możemy zrobić, by zwiększyć poczucie zaangażowania i odpowiedzialności w społeczeństwach. Akcje informacyjne, oparcie się na rzetelnych danych i budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat w ramach systemu szkolnictwa to tylko część rozwiązań, które już są wdrażane, a wciąż będą rozwijane w ramach struktur europejskich.

Drużyna opozycjonistów zwróciła uwagę w szczególności na kwestie ograniczeń w kwestii dostępności wśród mieszkańców różnych krajów. Gospodarki oparte na wydobyciu węgla nie są w stanie błyskawicznie zmienić swojego funkcjonowania, a każde wdrażane na szybko rozwiązanie będzie nieść jednocześnie konsekwencje. Zwrócono także uwagę na ograniczenie możliwości wyboru, z którym wiąże się wiele wdrażanych przepisów prawnych – a w końcu to właśnie na wolnym wyborze opieramy swoje poczucie tożsamości europejskiej. Europa mierzy się obecnie z dużym rozwarstwieniem ekonomicznym, co generuje dodatkowe trudności. Nie każdy może pozwolić sobie na zmianę instalacji grzewczej w domu, a jednocześnie dostępność odnawialnych źródeł energii pomiędzy poszczególnymi państwami też jest bardzo różna. Wreszcie, zwrócono także uwagę na dostępność informacji i brak przejrzystości w wielu dziedzinach związanych z zieloną rewolucją w krajach europejskich.

Ostatnim elementem debaty było podsumowanie wszystkich argumentów. W tym wydarzeniu nie wybrano zwycięzców, a zamiast tego skupiono się na innym elemencie – tym, jak wiele jeszcze wyzwań przed nami, by zielone rozwiązania wdrażać na poziomie lokalnym. Doceniona została waga odpowiedniej edukacji, a także podkreślono konieczność poszukiwania takich innowacji, które zwiększą dostępność proekologicznych technologii dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z debaty oksfordzkiej pt. ,,Zrównoważone źródła energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej”.

Dwudziestego stycznia 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu przy udziale uczniów zaangażowanych w projekt POWER oraz obecności online ich rówieśników z Grecji odbyła się debata oksfordzka ,,Zrównoważone źródła energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej”. Podczas dyskusji dwie opozycyjne drużyny spierały się czy ekologiczne źródła energii są lub powinny być fundamentem bezpieczeństwa energetycznego krajów UE, a także wymieniały się spostrzeżeniami na temat ochrony środowiska z grupą greckich uczniów.

Debata stanowiła element działań projektowych w ramach inicjatywy „Młodzi dla Ziemi – Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” – ponadnarodowej mobilności uczniów, realizowanej dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu pełniło w projekcie rolę beneficjenta, zaś 4th General Lyceum of Katerini instytucji przyjmującej. Debata pierwotnie planowana była do realizacji podczas mobilności w Grecji, jednak ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną i obostrzenia, niemożliwe było odbycie jej wówczas. W związku z tym zdecydowano o przeprowadzeniu dyskusji zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Na początku debaty Wiktoria Pinakiewicz pełniąca funkcję marszałka powitała uczestników oraz przedstawiła temat rozmowy. Udzieliła również głosu pierwszemu mówcy grupy opowiadającej się za słusznością przyjętej tezy. Natalia Medyńska wymieniła argumenty swojej drużyny. Poruszyła kwestie zdrowia ludzi, troski o życie przyszłych pokoleń, produkcji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, korzyści finansowych związanych z korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz niezależności energetycznej.  Następnie za zgodą marszałka racje opozycyjne przedstawiła mówczyni drugiej grupy – Klara Nowaczyk. Padły takie kontrargumenty jak: brak możliwości finansowych słabo rozwiniętych państw na rozwój zielonych źródeł energii, utrata miejsc pracy związana z transformacją energetyczną, duża zależność produkcji ekologicznej energii od warunków klimatycznych, brak możliwości dostosowania szlaków transportowych do warunków związanych z unijnym projektem przez niektóre państwa oraz wady wprowadzenia elektrycznych samochodów jako część Zielonego Ładu. Potem Wiktoria Szewczyk jako członek grupy propozycjonistów, zwróciła uwagę na fakt, że produkcja i wykorzystanie energii jest odpowiedzialne za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE, a dzięki zrównoważonym źródłom energii możliwa jest dekarbonizacja systemu energetycznego państw Starego Kontynentu. Jako kolejny mówca głos zabrała Julia Szafarz z drużyny opozycyjnej. Rozwinęła ona temat problemów finansowych państw gorzej rozwiniętych. Następnie wypowiedziała się Wiktoria Rychlik z grupy pierwszej. Jej wystąpienie dotyczyło m. in. możliwości finansowych kraju do ponownego wykorzystania kopalni w Polsce, innowacyjnego zagospodarowania tych gruntów oraz zagwarantowania nowych stanowisk pracy dla górników. Za zgodą marszałka na mównicę wszedł potem Bartosz Kamiński – trzeci mówca drugiej grupy. Zwrócił on uwagę na brak możliwości korzystania z zielonych źródeł w dowolnym miejscu w Europie np. w Polsce na rozwój elektrowni wiatrowych odpowiednia jest tylko północna część kraju. Przemawiający podkreślił również problem śmierci zwierząt w czasie budowy infrastruktury mającej za zadanie produkować ekologiczną energię. Jako kolejny mówca zwolenników przedstawionej wcześniej tezy głos zabrała Maja Nawrocka. Poruszyła ona temat niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi wynikającego z wykorzystywania niezrównoważonych źródeł energii. Szczególnie ważna była dla niej kwestia pracy w kopalniach wiążąca się m. in. z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju wypadków a także narażeniem górników na wdychanie toksycznych gazów oraz jej niekorzystny wpływ na życie miejscowej ludności. Następnie troje greckich uczniów przedstawiło argumenty podkreślające pozytywne skutki korzystania z zrównoważonych źródeł energii. Zwrócono uwagę na takie aspekty jak: niewyczerpalność zasobów zielonej energii, darmowość wyprodukowanego prądu, powszechną możliwość korzystania z niego, brak produkcji zanieczyszczeń podczas ekologicznego wytwarzania energii oraz korzyści dla środowiska związane z rezygnacji z tradycyjnych metod pozyskiwania zasilania. Ze strony dwóch uczennic padły też argumenty mające za zadanie obalić przyjętą tezę, zwróciły one uwagę m. in. na niszczenie środowiska oraz zagrożenia dotykające zwierząt w czasie instalacji i działania elektrowni wiatrowych czy zmniejszanie atrakcyjności krajobrazu przez umieszczanie w nim paneli słonecznych. Potem głos zabrał Filip Kolasa, podkreślając brak możliwości zrezygnowania z korzystania z paliw kopalnych w tak krótkim czasie, jak zakłada to Zielony Ład, oraz wynikające z tego procesu zwiększenie bezrobocia, a także brak warunków do rozwoju farm solarnych w niektórych miejscach na świecie. W następnej kolejności na mównicę wszedł Witold Ciach, który podjął polemikę m. in. ze stwierdzeniem, iż energia wiatrowa jest darmowa. Jako ostatni mówca głos zabrała Anna Kuśnierz z grupy propozycjonistów, wskazując na szansę dla krajów nie posiadających dużej ilości złóż mineralnych na swoim terenie na zaspokojenie części zapotrzebowania energetycznego dzięki zrównoważonym źródłom.

Debata w doskonały sposób unaoczniła wyzwania, jakie stoją przez zjednoczoną Europą w drodze do osiągnięcia gospodarek przyjaznych środowisku. Jak zostało to powiedziane podczas podsumowania, choć dzisiejsze rozwiązania nie są idealne, pozostaje jednak mieć nadzieję, że nie są też ostateczne – a rozwój wiedzy, technologii i świadomości w zakresie postaw proekologicznych przyniesie nam nowe sposoby na bezpieczne i stabilne pozyskiwanie energii, niezależnie od uwarunkowań geograficznych czy społecznych w krajach europejskich.

 

 

Ποιες είναι οι πράσινες πηγές ενέργειας;

Οι πράσινες πηγές ενέργειας είναι φυσικοί πόροι π.χ.

Πυρηνική διάσπαση

Ανεμος

Νερό

Ηλιακό φως

Βιοκαύσιμα

Γεωθερμίες

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε πράσινη ενέργεια;

Το κλίμα του πλανήτη μας έχει σταλεί σε μια καθοδική σπείρα λόγω της ανθρωπότητας που συνειδητοποιεί όλο και περισσότερα αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τη βιομηχανική επανάσταση. Αναμφίβολα, αν αυτή η τάση συνεχιστεί, η κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, θα καταστρέψει τον πλανήτη μας.

Η παραγωγή ενέργειας απελευθερώνει 210 γραμμάρια/kWh στην Ελλάδα και 758 γραμμάρια/kWh στην Πολωνία (CO2). Η αλλαγή της υποδομής μας για την προσαρμογή της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας είναι αναμφισβήτητα ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να μειώσουμε δραστικά το αποτύπωμα άνθρακα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών πράσινων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Ηλιακά Φάρμα

Πλεονεκτήματα

Απεριόριστη ισχύς από την πυρηνική σύντηξη υδρογόνου

Καμία ρύπανση

Μειονεκτήματα

Δεν παράγει ρεύμα τη νύχτα

Καταλαμβάνει σχετικά πολύ χώρο ανά kWh παραγωγή

Υδροστρόβιλοι

Πλεονεκτήματα

Καμία ρύπανση

Δεν απαιτεί πολλή συντήρηση

Είναι σχετικά ακριβά

Μειονεκτήματα

Εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες

Είναι ηχορρύπανση

Μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της άγριας ζωής;

Καταλαμβάνει πολύ χώρο

Αντιδραστήρες ατομικής σχάσης

Πλεονεκτήματα:

Δεν απαιτεί τεράστια έκταση

Είναι ηλεκτρικά αποδοτικοί

Αξιόπιστος; δεν εξαρτώνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες

Ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται, είναι λιγότερο επιρρεπείς σε δυσλειτουργίες

  Μειονεκτήματα:

Παράγουν πυρηνικά απόβλητα

Το θόριο και το ουράνιο είναι τεχνικά μη ανανεώσιμα

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βιομάζας

Πλεονεκτήματα:

Παράγει πολύ λιγότερους ρύπους σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί παράγοντες

Μειονεκτήματα:

Ρυπαίνει τον αέρα

Καταναλώνει πολλή ενέργεια κατά την παραγωγή ενέργειας

Μπορεί να εξαρτάται από την εποχή

Ενεργειακή Κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αιολική ενέργεια είναι μια από τις πιο ελκυστικές μορφές παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Σε

τεράστιο τμήμα της χώρας η μέση ταχύτητα ανέμου είναι 8 m/s σε όλη την απέραντη έκταση

ποσό του έτους. Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται ουσιαστικά, λόγω της καθημερινότητας της Ελλάδας

έκθεση στον ήλιο. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετούνται σε στέγες μονοκατοικίας

κατοικίες και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ενοίκων

Ενεργειακή κατάσταση στην Πολωνία

Επί του παρόντος στην Πολωνία η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας αυξάνεται σταθερά. Αν και με ρυθμό δύο φορές πιο αργό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η πολωνική οικονομία; Ιδρύθηκε στον άνθρακα και δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξεις τη χρήση; αυτού του καυσίμου.

Στην Πολωνία, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τύπος πράσινης ενέργειας είναι οι ανεμογεννήτριες, με τις περισσότερες να βρίσκονται στο βοεβοδάτο Pomorze, λόγω του επίπεδου εδάφους του και της κοντινής του απόστασης από τη Βαλτική Θάλασσα. Η ηλιακή ενέργεια στην Πολωνία χρησιμοποιείται σε ίχνη, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της Πολωνίας. Παρόμοια κατάσταση είναι με τους υδροηλεκτρικούς στρόβιλους όπου η κατασκευή τους είναι δύσκολη επειδή η Πολωνία δεν έχει ψηλά βουνά με μεγάλα ποτάμια.

Κατά τη σύνταξη αυτού του άρθρου, στην Πολωνία δεν υπάρχουν ατομικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, αν και υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή ενός στα χρόνια 2020-2030.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ηλιακά πάρκα. Αυτές είναι χωριστές περιοχές όπου η ενέργεια από τα ηλιακά πάνελ γίνεται ηλεκτρική. Με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από τον ήλιο. Είναι δωρεάν και η διαδικασία προμήθειας είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή η ενέργεια είναι χρήσιμη όχι μόνο για τα κοντινά νοικοκυριά, γιατί στέλνοντάς την στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μακριά από το αγρόκτημα. Είναι επίσης δυνατή η αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές.

Η διαδικασία λήψης ενέργειας

Τα ηλιακά πάνελ λειτουργούν χάρη στα φωτοβολταϊκά στοιχεία που περιέχουν. Τα κύτταρα έχουν τη μορφή ημιαγωγών όπως το πυρίτιο. Επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου, τα φωτόνια από τις ακτίνες του ήλιου διεγείρουν την κίνηση των ηλεκτρονίων. Ως αποτέλεσμα της οποίας δημιουργείται ηλεκτρική τάση.

Λειτουργία φωτοβολταϊκών αγροκτημάτων

Η φάρμα που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Λειτουργεί με κινέζικα και ιαπωνικά ηλιακά πάνελ. Υπάρχουν μονοαξονικά, πολυκρυσταλλικά πάνελ και διαξονικά και μονοκρυσταλλικά επίσης. Οι εργάτες των αγροκτημάτων τους φροντίζουν, έρχονται στο σημείο τυχόν βλαβών.

Τα πάνελ έχουν εγγύηση έως και δέκα χρόνια χρήσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η παραγωγικότητά τους μειώνεται κατά περίπου 3 τοις εκατό. Η φροντίδα των ηλιακών πάρκων περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συντήρηση πάνελ. Λειτουργούν καλύτερα σε ήπιες, μέτριες καιρικές συνθήκες. Η απόδοση των πάνελ επιδεινώνεται όταν είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο. Τα συστήματα για την ψύξη των πάνελ παρουσία υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουν αναπτυχθεί με ακρίβεια. Οι ιδιοκτήτες του αγροκτήματος στη Λάρισα αποφάσισαν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα σπέρνοντας χόρτο σε όλη την περιοχή. Αυτό επιτρέπει στο υπόστρωμα να κρυώσει. Η φροντίδα αυτού του χλοοτάπητα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα του αγροκτήματος. Αν και τα πάνελ μπορούν να καταναλώνουν ενέργεια μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, χάρη σε μια εφεύρεση το κάνουν με ακρίβεια και δεν τη σπαταλούν. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των πάνελ τα κάνει να στραφούν προς την Sun. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα πάνελ μετακινούνται από πάνω προς τα κάτω, δεξιά και αριστερά για να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ενέργεια. Για να μπορέσουν να το κάνουν, πρέπει επίσης να καθαριστούν από σκόνη και βρωμιά. Μια ειδική ροδέλα με τη μορφή βουρτσών άνθρακα σχεδιάστηκε για αυτό.

Δεν είναι βαριά και σηκώνονται εύκολα. Τα πάνελ πλένονται από τους εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας βούρτσες και απεσταγμένο νερό. Η βροχόπτωση απομακρύνει επίσης τη βρωμιά από τα πάνελ χωρίς να τα γρατσουνίσει.

Στο παρελθόν, οι επιδοτήσεις για τα ηλιακά πάρκα ήταν πολύ μεγαλύτερες, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να δημιουργούν νέες φάρμες. Τόπος εργασίας σαν αυτό για τα προς το ζην και είναι κερδοφόροι. Αυτή που ανήκει στο Horizon συνεχίζει να επεκτείνεται και η ηλιακή ενέργεια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Πλεονεκτήματα των ηλιακών πάρκων

Τα φωτοβολταϊκά αγροκτήματα καθιστούν δυνατή την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας σε μεγάλες περιοχές και έτσι μειώνεται το κόστος απόκτησης ηλεκτρικής ενέργειας από εξωτερικούς προμηθευτές. Με την επένδυση χρημάτων σε ηλιακά πάρκα, γίνεται δυνατή η απόκτηση ενέργειας από φυσική πηγή. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ οικονομική και καλή για το περιβάλλον και χάρη στην αύξηση της γνώσης για την οικολογία που γνωρίζουμε, πόσο σημαντική είναι για το μέλλον της Γης.

Η Ελλάδα είναι ένα παραδοσιακό ναυτικό έθνος καθώς η ναυτιλία είναι ίσως η αρχαιότερη μορφή ελληνικής κατοχής και αποτελεί βασικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης πρόσβασης πλοίων εδώ και αιώνες. Αυτό αποδεικνύει την αιώνια σύνδεσή του με τη θάλασσα.

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε:

  • τι είναι οι θαλάσσιοι πόροι
  •   αρχές απόκτησής τους
  •   ποια είναι η χρήση τους

Τι είναι οι θαλάσσιοι πόροι;

Οι θαλάσσιοι πόροι είναι όλοι οι οργανισμοί που ζουν στις θάλασσες και οι φυσικοί πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο. Οι θαλάσσιοι πόροι περιλαμβάνουν ψάρια και θαλασσινά που μπορούν να αλιευθούν. Αυτό το χωράφι ψαρεύει. Χέρι-χέρι με την αλίευση ψαριών γίνεται η εκτροφή τους, που ονομάζεται υδατοκαλλιέργεια, η ποικιλία της οποίας γίνεται στη θάλασσα είναι η θαλάσσια καλλιέργεια. Αναπαράγεται σε ειδικές κατασκευές για ψάρια και άλλα δώρα της θάλασσας. Δημοφιλή ψάρια είναι το σκουμπρί και η σαρδέλα, καθώς και οι γαρίδες. Τα εκτρεφόμενα είδη είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, η ιριδίζουσα πέστροφα και οι αχιβάδες. Αυτή η χώρα είναι παγκόσμιος παραγωγός μυδιών που καλλιεργούνται στα βόρεια μέρη του Αιγαίου Πελάγους. Δυστυχώς, λόγω της κλιματικής αλλαγής (αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα), ο αριθμός τους έχει αποδεκατιστεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην Ελλάδα, εκτός από ζωντανούς οργανισμούς, αξιοποιούνται και φυσικοί πόροι με τη μορφή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δυστυχώς, λόγω διαφόρων πολιτικών περιπλοκών, τα κοιτάσματα αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως και καλύπτουν μόνο το 5% της ζήτησης.

Ποιοι είναι οι κανόνες για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων;

α πλούτη των θαλασσών θα πρέπει να αξιοποιούνται με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μην ενοχλούνται οι πληθυσμοί διαφορετικών ειδών, και με σύνεση στην περίπτωση των φυσικών πόρων. Η ελληνική νομοθεσία διέπει την προώθηση της εξόρυξης πόρων. Ο νόμος αυτός καλύπτει τη διατήρηση, τη διαχείριση των πόρων, τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αλιεία, την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, την αποτελεσματικότητα του αλιευτικού στόλου, τον έλεγχο της υδατοκαλλιέργειας, την οργάνωση των αγορών πωλήσεων και τις διεθνείς σχέσεις.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Εκτός από το εθνικό δίκαιο στην Ελλάδα, ισχύει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προκύπτει από την παρουσία της χώρας στις τάξεις αυτού του οργανισμού. Θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας. Σε περίπτωση σοβαρής απειλής για το οικοσύστημα ή για την προστασία αυτών των πόρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη μπορούν να παρέμβουν. Χάρη στους παραπάνω κανόνες και νομικές ρυθμίσεις, τα οικοσυστήματα δεν καταπονούνται πολύ και η ελληνική οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από αυτούς.

Ποια είναι η χρήση των θαλάσσιων πόρων;.

Τα δώρα της θάλασσας που αποκτώνται στα ελληνικά νερά χρησιμοποιούνται κυρίως στη γαστρονομία ως συστατικό των τοπικών εδεσμάτων. Αυτά τα πλούτη χρησιμοποιούνται επίσης σε άλλες βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών και καλλυντικών, και οι φυσικοί πόροι – στον ενεργειακό τομέα. Η Ελλάδα ήταν ο κορυφαίος παραγωγός με πάνω από 120.000 τόνους πριν από την έναρξη της κρίσης το 2008. Ακόμη και από αυτό το γεγονός, η χώρα είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός με ετήσια παραγωγή 110.000 τόνων ψαριών. Το 2% των κυριότερων εξαγωγών αυτής της χώρας είναι φρέσκα ή κατεψυγμένα ψάρια. Το 2015, το 78% των θαλάσσιων ψαριών της Μεσογείου που παράγονται στην Ελλάδα εξήχθη σε 32 χώρες και το υπόλοιπο χρησιμοποιήθηκε εντός της χώρας.

Greece is a traditional maritime nation as shipping is probably the oldest form of Greek occupation and has been a key part of economic activity since antiquity. Greece has been at the top of the ship access ranking for centuries. This proves its eternal connection with the sea.

In this article you will learn:

  • what are marine resources
  •  principles of their acquisition
  •  what is their use

What are marine resources?

Marine resources are all organisms living in the seas and natural resources that can be used by humans. The marine resources include fish and seafood that can be caught. This field is fishing. Hand in hand with catching fish is their breeding, called aquaculture, the variety of which takes place in the sea is mariculture. It is breeding in special structures for fish and other gifts of the sea. Popular fish are mackerel and sardines, as well as shrimp. The farmed species are sea bream, sea bass, rainbow trout and clams. This country is a world producer of mussels that are grown in the northern parts of the Aegean Sea. Unfortunately, due to climate change (increased air temperature), their number has been decimated in recent years compared to previous years. In addition to living organisms, natural resources in the form of crude oil and natural gas are also exploited in Greece. Unfortunately, due to various political complications, these deposits cannot be fully exploited and only meet 5% of the demand.

What are the rules for the exploitation of marine resources?

The riches of the seas should be exploited in a sustainable manner so as not to disturb the populations of different species, and wisely in the case of natural resources. Greek law governs the advancement of resource extraction. This law covers conservation, resource management, limiting environmental impacts from fishing, oil and gas extraction, fishing fleet efficiency, aquaculture control, organization of sales markets and international relations.

What is the impact of the European Union?

 In addition to the national law in Hellas, the law of the European Union is also in force, resulting from the presence of this country in the ranks of this organization. It lays down the necessary measures to reduce the fishing mortality rate and the environmental impact of fishing. In the event of a serious threat to the ecosystem or for the protection of these resources, the European Commission and other Member States can intervene. Thanks to the above rules and legal regulations, ecosystems are not too strained, and the Greek economy can benefit from them.

What is the use of marine resources?

The gifts of the sea that are obtained in Greek waters are primarily used in gastronomy as an ingredient of local dishes. These riches are also used in other industries, such as the food, pharmaceutical and cosmetic industries, and natural resources – in the energy sector. Greece was the leading producer with over 120,000 tonnes before the crisis began in 2008. Even since this event, the country is a significant world producer with an annual production of 110,000 tonnes of fish. As much as 2% of the main exports of this country are fresh or frozen fish. In 2015. as much as 78% of Mediterranean marine fish produced in Greece was exported to 32 countries and the rest was used within the country.

Grecja jest tradycyjnym narodem morskim, ponieważ żegluga jest prawdopodobnie najstarszą formą zajęcia Greków i od starożytności jest kluczowym elementem działalności gospodarczej. Grecja zajmuje od wieków najwyższe miejsca w rankingu dostępu do statków. Świadczy to o jej odwiecznym powiązaniu z morzem.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym są zasoby morskie
  • zasady ich pozyskiwania
  • jakie jest ich wykorzystanie


Read More

1 2