Loading

Στην Ελλάδα υπάρχουν ηλιακά πάρκα. Αυτές είναι χωριστές περιοχές όπου η ενέργεια από τα ηλιακά πάνελ γίνεται ηλεκτρική. Με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από τον ήλιο. Είναι δωρεάν και η διαδικασία προμήθειας είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή η ενέργεια είναι χρήσιμη όχι μόνο για τα κοντινά νοικοκυριά, γιατί στέλνοντάς την στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μακριά από το αγρόκτημα. Είναι επίσης δυνατή η αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές.

Η διαδικασία λήψης ενέργειας

Τα ηλιακά πάνελ λειτουργούν χάρη στα φωτοβολταϊκά στοιχεία που περιέχουν. Τα κύτταρα έχουν τη μορφή ημιαγωγών όπως το πυρίτιο. Επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου, τα φωτόνια από τις ακτίνες του ήλιου διεγείρουν την κίνηση των ηλεκτρονίων. Ως αποτέλεσμα της οποίας δημιουργείται ηλεκτρική τάση.

Λειτουργία φωτοβολταϊκών αγροκτημάτων

Η φάρμα που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Λειτουργεί με κινέζικα και ιαπωνικά ηλιακά πάνελ. Υπάρχουν μονοαξονικά, πολυκρυσταλλικά πάνελ και διαξονικά και μονοκρυσταλλικά επίσης. Οι εργάτες των αγροκτημάτων τους φροντίζουν, έρχονται στο σημείο τυχόν βλαβών.

Τα πάνελ έχουν εγγύηση έως και δέκα χρόνια χρήσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η παραγωγικότητά τους μειώνεται κατά περίπου 3 τοις εκατό. Η φροντίδα των ηλιακών πάρκων περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συντήρηση πάνελ. Λειτουργούν καλύτερα σε ήπιες, μέτριες καιρικές συνθήκες. Η απόδοση των πάνελ επιδεινώνεται όταν είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο. Τα συστήματα για την ψύξη των πάνελ παρουσία υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουν αναπτυχθεί με ακρίβεια. Οι ιδιοκτήτες του αγροκτήματος στη Λάρισα αποφάσισαν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα σπέρνοντας χόρτο σε όλη την περιοχή. Αυτό επιτρέπει στο υπόστρωμα να κρυώσει. Η φροντίδα αυτού του χλοοτάπητα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα του αγροκτήματος. Αν και τα πάνελ μπορούν να καταναλώνουν ενέργεια μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, χάρη σε μια εφεύρεση το κάνουν με ακρίβεια και δεν τη σπαταλούν. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των πάνελ τα κάνει να στραφούν προς την Sun. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα πάνελ μετακινούνται από πάνω προς τα κάτω, δεξιά και αριστερά για να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ενέργεια. Για να μπορέσουν να το κάνουν, πρέπει επίσης να καθαριστούν από σκόνη και βρωμιά. Μια ειδική ροδέλα με τη μορφή βουρτσών άνθρακα σχεδιάστηκε για αυτό.

Δεν είναι βαριά και σηκώνονται εύκολα. Τα πάνελ πλένονται από τους εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας βούρτσες και απεσταγμένο νερό. Η βροχόπτωση απομακρύνει επίσης τη βρωμιά από τα πάνελ χωρίς να τα γρατσουνίσει.

Στο παρελθόν, οι επιδοτήσεις για τα ηλιακά πάρκα ήταν πολύ μεγαλύτερες, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να δημιουργούν νέες φάρμες. Τόπος εργασίας σαν αυτό για τα προς το ζην και είναι κερδοφόροι. Αυτή που ανήκει στο Horizon συνεχίζει να επεκτείνεται και η ηλιακή ενέργεια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Πλεονεκτήματα των ηλιακών πάρκων

Τα φωτοβολταϊκά αγροκτήματα καθιστούν δυνατή την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας σε μεγάλες περιοχές και έτσι μειώνεται το κόστος απόκτησης ηλεκτρικής ενέργειας από εξωτερικούς προμηθευτές. Με την επένδυση χρημάτων σε ηλιακά πάρκα, γίνεται δυνατή η απόκτηση ενέργειας από φυσική πηγή. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ οικονομική και καλή για το περιβάλλον και χάρη στην αύξηση της γνώσης για την οικολογία που γνωρίζουμε, πόσο σημαντική είναι για το μέλλον της Γης.

There are solar farms in Greece. These are separated areas where energy from solar panels becomes electricity. In this way, we use the electricity obtained from the sun. It is free and the sourcing process is environmentally friendly. This energy is useful not only for nearby housegholds, because by sending it to the electricity grid, it can be used far from the farm. It is also possible to store energy in acumulators.

The process of obtaining energy

 Solar panels work thanks to the photovoltaic cells they contain. Cells are in the form of semiconductors such as silicon. They enable the photoelectric effect to take place. Hence, photons from the sun’s rays excite the movement of electrons. As a result of which an electrical voltage is generated.

Operation of photovoltaic farms

The farm we had the opportunity to visit is located in mainland Greece. It is operated with Chinese and Japanese solar panels. There are uniaxial, polycrystalline panels and biaxial and monocrystalline too. Farm workers look after them, they come to the site of any breakdowns.

The panels are warranted for up to ten years of use. During this time, their productivity drops by about 3 per cent. Taking care of solar farms includes activities related to the maintenance of panels. They work best in mild, moderate weather conditions. The performance of the panels deteriorates when it is too hot or too cold. Systems for cooling panels in the presence of high temperatures have not been precisely developed. The owners of the farm in Larissa decided to overcome this problem by sowing grass all over the area. This allows the substrate to cool down. Caring for this lawn also plays a major role in the farm’s productivity. Although the panels are only able to consume energy during the day, thanks to one invention they do it accurately and do not waste it. The technology used in the production of the panels makes them turn towards Sun. Throughout the day the panels move from top to bottom, right and left in order to use as much solar energy as possible. To enable them to do so, they must also be cleaned of dust and dirt. A special washer in the form of carbon brushes was designed for this. 

They are not heavy and can be easily lifted. Panels are washed by workers, using brushes and distilled water. Rainfall also washes away dirt from the panels without scratching them. 

In the past, subsidies for solar farms were much larger, but people are still setting up new Farms. Place like that work for their livelihood and are profitable. The one that belongs to Horizon continues to expand, and solar energy is becoming more and more popular in Greece and beyond.

Advantages of solar farms

Photovoltaic farms make it possible to achieve energy independence in large areas and that is how the costs of obtaining electricity from external suppliers are reduced. By investing money in solar farms, getting to gain energy from a natural source becomes possible. This process is very economical and good for the environment and thanks to raising the knowledge about ecology we know, how it is important to the Earth future.