Loading

Nasze środowisko naturalne nadal znajduje się w dramatycznej sytuacji. Jednym z głównych problemów jest ciągłe zaśmiecanie spowodowane rosnącym w wielu krajach (w tym również w Grecji) konsumpcjonizmem. My – autorzy tego bloga – zadaliśmy Grekom parę pytań dotyczących takich tematów jak: segregacja śmieci czy recykling plastiku. Chcieliśmy zobaczyć, jaka jest wiedza i świadomość mieszkańców Grecji na temat tych problemów. W dalszej części artykułu dowiesz się jak wyglądają wyniki tej sondy oraz jakie wysnuliśmy wnioski z odpowiedzi ankietowanych.

Metoda zbierania danych

Nasza ankieta składała się z pięciu prostych pytań w języku angielskim, które zadaliśmy ludziom napotkanym na ulicach Larisy – jednego z największych miast środkowej Grecji. Zadbaliśmy o zróżnicowanie naszej próbki statystycznej, wybierając osoby różnej płci z różnych grup wiekowych. Wśród ankietowanych przeważnie dominowała postawa pokazująca szerokie zrozumienie problemu.  Pomimo trudności spowodowanych barierą językową mieszkańcy Larisy chętnie odpowiadali na nasze pytania.

Rezultaty ankiety

Wyniki naszej ankiety zdecydowanie nie napawają optymizmem. Ankietowani zaczynali od ocenienia swojej wiedzy na temat recyklingu. Opinie znacznie się różniły, ale najczęściej występowały odpowiedzi pomiędzy 5 a 8. Plastikowa butelka rozkłada się pomiędzy 100 a 1000 lat, jednak tylko czterech z piętnastu zapytanych Greków podało odpowiedzi z tego przedziału. Przeważała odpowiedź „10” – trzech ankietowanych podało tą liczbę. Na drugim miejscu z równą ilością odpowiedzi znalazły się liczby 20 oraz 100. Widzimy tutaj wyraźną i alarmującą tendencję do zaniżania ilości czasu potrzebnego, by środowisko „pozbyło się” tego odpadu. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jego to, że tylko jeden ankietowany poprawnie odpowiedział na pytanie, co należy zrobić z pustym kartonem po mleku lub soku, chociaż dwóch na trzech Greków deklarowało segregację śmieci! Warto również wspomnieć, że osoby, które poprawnie odpowiadały na pytania, miały skłonność do zaniżania oceny poziomu swojej wiedzy, w tym czasie ankietowani udzielający złych odpowiedzi, mieli tendencję do znacznego jej zawyżania. Na pocieszenie mieszkańcy Larisy są świadomi problemu związanego ze środowiskiem, ponieważ tylko jeden z trzynastu ankietowanych uznał poziom edukacji w Grecji na temat klimatu za wystarczający.

Kolejne kroki

W tej ciężkiej sytuacji należałoby zastanowić się, jak powinny postępować władze oraz autorytety, by pomóc zakończyć kryzys środowiskowy. Najsłabszym ogniwem zdaje się być edukacja, gdyż pomimo świadomości problemu, większość Greków nie zdaje sobie sprawy z jego skali oraz nie ma wystarczającej wiedzy, by poprawnie dbać o środowisko naturalne. Wprowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach i uruchomienie kampanii informacyjnej dla dorosłych z pewnością przyniosłoby pozytywne skutki. Jedyne co aktualnie zostało zwykłym mieszkańcom Grecji to próby zdobywania wiedzy „na własną rękę”, by poprawić tę tragiczną sytuację, w której brak edukacji jest głównym winowajcą.

Nowadays there is telling more and more about necessity of protecting environment polluted by people. Every year about 8 millions tones of plastic wastes go to oceans, over 10 millions plastic pens get to landfills and environmental protection including segregation of garbage is still getting more popular. And do you know how recycling looks like in Poland and in Greece?
In this article you can get to know how to protect the environment, why we should segregate wastes and what differences are between recycling and understanding it among Poles than Greeks. 

Why is taking care of garbage so important?

Currently the problem of littered cities is common, due to the presence of human. Unfortunately wastes get even to uninhabited places and the rubbish which get to bodies of water cause degradation of animals’ living conditions indeed their death. Recycling of these trash would allow for their repeated processing and using so they wouldn’t get to such undesirable places. Additionally producing using recycled materials need significantly less energy.

Segregating wastes in Poland and in Greece
– differences

Since 2021 in Poland there has been responsibility of segregating wastes. Every habitant has to divide their garbage into plastics and metals (yellow bin), paper (blue), glass (green), municipal wastes (black or grey) and BIO (brown). Whereas stuff like medicines, batteries or electronic devices are thrown away in dedicated places.

In Greece there are two categories of bins – the bin where you throw away mixed wastes and for segregated one including plastics, metals, paper and glass.

Theory vs reality – how does it really look like?

According to the research done before legal obligation to segregate rubbish 66% of Poles followed the rules of recycling, but only 52% of them was able to divide trash in right way. However Greeks take recycling less seriously (about 20% of them declared caring of their garbage). They are not aware of the scale of the problem, because the education in schools about that is not enough. That’s why in the next paragraph we will present you some important and useful tips about this topic.

How to segregate problematic stuff?

·        Milk cartoon – though the package looks like paper it should be thrown to yellow bin, because there is a plastic layer inside.

·        Deodorant spray packs – typical deodorant includes coupled liquid in metal bottle with plastic tip and nut, that's why after consumption it should be disposed of in two containers – metal part to the bin for mixed waste and plastic parts to metals and plastics.

·      Styrofoam – most times it should be disposed to the bin for metals and plastics but for example if styrofoam food box is very dirty (especially greasy), we have to throw it out to section with mixed waste.

·        Toothpaste tubes and toothbrushes– before throwing toothpaste tube out you should check if it is made only by metal or plastic materials, then we can put it into yellow bin. However toothbrushes should be thrown into the bin for mixed rubbish.

Obecnie coraz więcej mówi się o konieczności ochrony zanieczyszczonego przez ludzi środowiska. Co roku do oceanów trafia około 8 milionów ton plastikowych odpadów, na wysypiskach śmieci ląduje ponad 10 miliardów plastikowych długopisów, a coraz ważniejszym tematem jest ochrona środowiska, w tym segregacja śmieci. A czy wiesz jak wygląda recykling w Polsce a w Grecji?
W tym artykule dowiesz się: jak dbać o środowisko, dlaczego powinniśmy segregować odpady i jakie są różnice w recyklingu oraz jego postrzeganiu wśród Polaków i Greków.

Dlaczego podział śmieci jest ważny?

Aktualnie problem zaśmieconych miast jest powszechny, co wynika z obecności ludzi. Natomiast śmieci dostają się nawet do odludnych miejsc, pozbawionych stałej obecności człowieka, a te trafiające do zbiorników wodnych powodują pogorszenie warunków życia zwierząt, a nawet ich śmierć. Segregacja tych śmieci pozwoliłaby na powtórne przetworzenie i wykorzystanie, dzięki czemu nie trafiłyby do miejsc niepożądanych. Dodatkowo wytwarzanie produktów z materiałów z recyklingu pochłania znacznie mniej energii.

Segregacja odpadów w Polsce a w Grecji – różnice

Od 2021 roku w Polsce istnieje obowiązek segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do podziału śmieci na tworzywa sztuczne i metale (kosz żółty) , papier (niebieski), szkło (zielony), odpady komunalne (czarny/ szary) oraz BIO (brązowy). Natomiast odpady takie jak leki, baterie i urządzenia elektroniczne wyrzuca się w konkretnych miejscach do tego przeznaczonych.

W Grecji istnieją tylko dwie kategorie śmieci – mieszane i segregowane, na które składają się odpady z tworzywa sztucznego, metalu, papieru i szkła.

Teoria a rzeczywistość, czyli jak naprawdę wygląda segregacja?

Według badań przeprowadzonych przed wprowadzeniem prawnego obowiązku segregacji aż 66% Polaków stosowało się do zasad recyklingu. Niestety tylko 52% spośród badanych potrafiło zrobić to poprawnie. Natomiast Grecy podchodzą do tego bardziej obojętnie (jedynie około 20% z nich segreguje śmieci). Nie są świadomi skali problemu, ponieważ edukacja szkolna na ten temat jest niewystarczająca. Dlatego w następnym akapicie przedstawimy przydatne wskazówki dotyczące segregacji.

Jak segregować problematyczne odpady?

·        karton po mleku – chociaż opakowanie wygląda na papierowe wyrzucamy je do żółtego pojemnika, bo wewnątrz znajduje się powłoka z tworzywa sztucznego.

·        opakowania po dezodorantach w sprayu – typowy dezodorant składa się ze sprzężonej cieczy, która jest umieszczona w metalowej butelce z plastikową końcówką i nakrętką. Dlatego po zużyciu powinien się znaleźć w dwóch pojemnikach – metalowa część w tym na odpady zmieszane, a plastikowa w koszu na metale i tworzywa sztuczne.

·        styropian -w większości przypadków powinien on zostać umieszczony w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne, jednak jeśli np. wykonane z niego opakowanie na jedzenie jest bardzo zabrudzone (szczególnie zatłuszczone), należy zadbać, by trafiło do sekcji odpadów zmieszanych.

·        tubka po paście do zębów oraz szczoteczki do zębów – przed wyrzuceniem tubki należy się upewnić czy opakowanie po paście jest wykonane w całości z plastiku lub metalu, jeśli tak, można umieścić je w koszu na tworzywa sztuczne. Natomiast szczoteczki powinny trafiać do sekcji odpadów zmieszanych.

Na początku listopada w jednej ze szkół licealnych w Sieradzu przeprowadziliśmy anonimową ankietę sprawdzającą wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Wzięło w niej udział blisko 200 osób, a jej wyniki są zaskakujące (przeczytaj do końca).

Zmiany klimatyczne- wiedza społeczności szkolnej

Ankietę zaczęliśmy od zapytania badanych, jak oceniają swoją wiedzę na temat zmian klimatycznych. Większość z nich, bo prawie 60% określiła swoją wiedzę jako przeciętną. Dość spora rzesza odbiorców udzieliła odpowiedzi, że ich wiedza stoi na wysokim poziomie (około 32% osób)
i tylko 8% z nich wskazało że ich wiedza w tym zakresie jest uboga.

Błędy społeczeństwa

W sondażu znalazło się wiele różnych pytań z dziedziny ekologii. Odnieśliśmy się głównie do problematycznych kwestii i często popełnianych błędów działających na niekorzyść środowiska. Uczniów spytaliśmy, między innymi o to: jak często segregują odpady, zostawiają zapalone światło, odkręcone krany,  ładowarki i zasilacze w gniazdku. W większości przypadków określają oni swoje działania, jako zapobiegające degradacji przyrody. Uważają jednak, że za zmiany klimatyczne
w największym stopniu odpowiedzialny jest i tak człowiek i jego działalność  na Ziemi.

Jak dbać o środowisko?

Naszym głównym celem było sprawdzenie, jak według ankietowanych ludzie powinni chronić środowisko. Ich odpowiedzi odnosiły się głównie do działań, które oni sami mogą podejmować
i propagować w swoich domach oraz wśród swoich najbliższych. Przykłady postępowań, które zaproponowali to:

segregacja odpadów

•oszczędzanie wody oraz energii

•ograniczenie zużywania plastiku

•korzystanie z rowerów i środków transportu publicznego zamiast samochodów i samolotów

•zwiększenie poziomu wiedzy uczniów o zmianach klimatycznych w szkołach

Redukcja mięsa w diecie istotna dla klimatu?

W ankiecie pojawiło się pytanie: Czy mniejsze spożycie mięsa wpłynie korzystnie na zmiany klimatyczne? Prawie 50% ankietowanych stwierdziło, że jest to istotna kwestia w walce o środowisko i trzeba im przyznać całkowitą rację. Niewiele osób wie, że produkcja mięsa powoduje emisję metanu, dwutlenku węgla i tlenku azotu, a każdy z nich ma negatywny wpływ na klimat. Co ciekawe, prawie 15% światowej emisji gazów cieplarnianych stanowią gazy wytwarzane podczas procesów trawiennych zwierząt hodowlanych (głównie bydła i owiec). Natomiast 65% wszystkich emisji pochodzących od zwierząt hodowlanych to produkcja wołowiny i nabiału.

Edukacja młodych ludzi

Mimo znaczącej tendencji wzrostowej w zakresie wiedzy o zmianach klimatycznych wśród uczniów, ich zasób wiadomości wciąż jest niepełny. Musimy dążyć do tego by poszerzać horyzonty
i zwiększać znajomość tego tematu szczególnie u młodych ludzi, od których najbardziej zależą losy naszej planety. To, co nas cieszy, to że młodzież zdaje sobie sprawę z powagi drastycznej sytuacji,
w której się znajdujemy. Pamiętajmy, że Ziemię mamy tylko jedną i wszyscy musimy o nią dbać!

1 2