Loading
  • CZYM JEST “ZIELONY ŁAD”?
  • JAKIE SĄ CELE “ZIELONEGO ŁADU”?
  • JAKA JEST DROGA W KIERUNKU ZMIAN NA RZECZ KLIMATU?
  • CZYM JEST FALA RENOWACJI?
  • DLACZEGO AKURAT TERAZ MÓWIMY O “ZIELONYM ŁADZIE”?
  • STRATEGIA ROLNA “OD POLA DO STOŁU” CO TO JEST?
  • JAKIE CELE ZAKŁADA STRATEGIA ROLNA “OD POLA DO STOŁU”?

Grafika Ziemi

Czym jest “Zielony Ład”?

Zielony ład definiujemy jako wszelkie idee, inwencje i działania, których czołowym i monumentalnym celem jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej w całej Europie do 2050 roku.

Jakie są cele “Zielonego Ładu”?

Nadrzędnym  celem Zielonego Ładu jest przebudowa gospodarki, która pozwoli najpóźniej do 2050 r. zredukować emisję gazów cieplarnianych w Europie do poziomu zerowego. Cel neutralności klimatycznej zyskał poparcie Parlamentu i Rady Europejskiej i ma zostać zapisany, jako prawnie wiążący w Europejskim Prawie o Klimacie, czyli nowym rozporządzeniu, będącym obecnie w toku prac legislacyjnych.

Jaka jest droga w kierunku zmian na rzecz klimatu?

Pierwszym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej w ramach Zielonego Ładu, ma być zwiększenie unijnego zobowiązania do redukcji emisji, z obecnych 40 proc. do 50 lub 55 proc. Decyzja o tym, ma zapaść jesienią i pociągnie za sobą konieczność zwiększenia pozostałych celów, dotyczących udziału OZE i ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię, a także wprowadzenia ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa oraz radykalnego ograniczenia zużycia energii w budynkach, czemu ma służyć flagowa inicjatywa Ładu, czyli tzw. fala renowacji.

Czym jest “fala renowacji” i jakie są jej główne cele?

“FALA RENOWACJI” to strategia Komisji Europejskiej, która ma na celu poprawę jakości powietrza. Jej priorytetem jest rozwiązywanie problemów ubóstwa energetycznego budynków o najgorszej charakterystyce, renowacji budynków publicznych (tj. szkoły, szpitale, budynki administracyjne itp.), oraz obniżanie emisyjności ogrzewania i chłodzenia.

Dlaczego akurat teraz mówimy o “Zielonym Ładzie”?

Z powodu działalności człowieka, ekosystem ziemi znalazł się w nieopisanym kryzysie. Już teraz obserwujemy radykalne zmiany klimatyczne, które stają się uciążliwe i trudne dla normalnego funkcjonowania na naszej planecie, ponadto degradacja środowiska prowadzi do nieodwracalnego wyginięcia niektórych gatunków zwierząt, np. dziś szczególnie zagrożona jest Panda Wielka, zamieszkująca tereny Chin.

Strategia rolna “od pola do stołu” co to?

Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu, ma się ona przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania, związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety.

Jakie cele zakłada strategia rolna “od pola do stołu”?

Strategia zakłada- przede wszystkim- redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, jej zadaniem jest również zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. Realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich zastosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim, wysokich kosztów dostosowawczych.
Wielkim plusem dla naszej przyszłości jest inwestycja w diety roślinne, bowiem takie działanie może oszczędzić zwierzętom cierpienia.

 

 

Źródła:

https://www.europarl.europa.eu

www.gov.pl

https://www.consilium.europa.eu
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/gatunki-endemiczne-zmiany-klimatu-10162.html

Będąc w Grecji zastanawialiśmy się jakie jest nastawienie lokalnej ludności do tematu ekologii i ochrony klimatu. Przeprowadziliśmy ankietę uliczną w dniu 18 listopada bieżącego roku w greckim mieście Larisa. W ankiecie brało udział 16 osób, w różnych przedziałach wiekowych. Chcielibyśmy przedstawić wyniki ankiety i podsumować je.

Popularność odnawialnych źródeł energii w Grecji

Odnawialne źródła energii są kluczowe w ratowaniu planety, zarazem nie zabierają one nam wygód nowoczesnego życia. W Polsce rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i wodnych. Jak sytuacja wygląda w Grecji?

Zauważyliśmy wiele paneli słonecznych, czy jednak są one tak powszechne jak nam się wydaje? Zapytaliśmy się o to przechodniów.

Według ankiety 28,6% osób ankietowanych stale używa odnawialnych źródeł energii, a natomiast 14,3% badanych twierdzi że używa ich zamiennie z odnawialnymi źródłami energii. Zaskoczyła nas informacja, że aż 57,1% zapytanych osób wcale nie używa zielonej energii.

Czy popularność zielonej energii zbiega się z troską o środowisko Greków?

Zadaliśmy pytanie, aby nasi ankietowani ocenili swoją troskę o środowisko w skali od 1 do 10. Wyniki były pozytywne. Żadna osoba nie podała liczby od 1 do 4, co oznacza wysoki próg deklaracji na temat dbałości o przyrodę.  64,4% podało liczbę z zakresu od 8 do 10. 35,6 uważa, że przeciętnie przejmuję się dobrem środowiska (podana liczba była z zakresu od 5 do 7). 

Według naszych wyników popularność zielonej energii nie koreluje z deklaracją troski o środowisko. Można to jednak wytłumaczyć wciąż rozwijającym się rynkiem odnawialnych źródeł energii i niezamożnością części społeczeństwa.

Jak wyglądają opinie Greków o dbałości o środowisko ich współobywateli?

Wyniki te znacznie różnią się od samooceny na ten sam temat. Grecy są bardziej krytyczni wobec innych ludzi w tym zakresie, co przedstawiają wyniki kolejnego pytania. 

W przedziale od 1 do 4 znalazło się 28,6 % odpowiedzi, gdy poprzednio było to 0 %. Zaskakująco jednak nikt nie udzielił odpowiedzi w przedziale od 8 do 10, co oznacza niską opinię Greków o działaniach ekologicznych współobywateli.

Jak oceniane są działania rządu?

Największy wpływ na zmiany klimatu mają najpotężniejsze organizacje, takie jak rządy krajów. Mają one pieniądze i władzę, aby skutecznie ograniczać szkodliwe działania w kierunku klimatu. Dlatego Greccy opowiedzili nam o swoich punktach widzenia na temat aktywności rządu w ekologii.

Aż 78,6% osób podało liczbę z zakresu od 1 do 4. Możemy zauważyć duże niezadowolenie z polityki państwa.

Natomiast tylko 28,4% ankietowanych odpowiedziało się za pozytywnym działaniem rządu.

Jaka jest znajomość ekologicznych organizacji pozarządowych?

Oprócz rządu w Grecji działają również pewne organizacje pozarządowe, które wspierają ochronę środowiska. Chociaż Grecy deklarowali wysoką świadomość i chęć pomocy przyrodzie, nie znają dużej ilości organizacji proekologicznych, działających w ich kraju i na świecie.

57,1 % osób zna zaledwie jedną lub dwie ów organizacje. 35,7 % zna natomiast od trzech do czterech takich instytucji. Tylko jedna osoba ankietowana zna ponad cztery organizacje. 

Ta informacja nie jest raczej pozytywna, ponieważ większość Greków prawdopodobnie nie udziela się w żadnej z nich, a organizacje pozarządowe są kluczowym elementem ratowania środowiska.

While being in Greece we were wondering what is the local Greeks’ attitude towards ecology and climate protection. We carried out a street survey on 18th of November in the Greek city of Larissa. There were 16 participants of different age groups. We would like to present the results of the survey and summarise them.

Popularity of renewable energy sources in Greece

Renewable energy sources are crucial to save our planet without taking away our goods of modern life. In Poland, the number of photovoltaic, wind and hydroelectric installations is increasing. What is the situation in Greece?

We noticed a lot of solar panels in the country, but are they as common as we think? We asked passers-by about it.

According to the survey, 28.6% of people surveyed use renewable energy sources all the time, while 14.3% say they use them interchangeably with renewable energy sources. We were surprised to learn that as many as 57.1% of people questioned do not use green energy at all. 

Does the popularity of green energy connect with the environmental concerns of Greeks?

We asked our respondents to rate their concern for the environment on a scale from 1 to 10. The results were positive. Not a single person gave a number between 1 and 4, indicating a high threshold of declarations about caring for nature.  64.4% gave a number between 8 and 10. 35.6% think that they are moderately concerned about the well-being of the environment (the number given was between 5 and 7)

According to our results the popularity of green energy does not correlate with the declaration of concern for the environment. However, this can be explained by the still developing market of renewable energy sources and the indigence of part of the population.

How do Greeks feel about the environmental care of their fellow citizens?

The results are very different from the self-assessment on the same topic. Greeks are more critical of other people in this regard, as shown by the results of the next question. 

There were 28.6% of answers between 1 and 4, when previously it was 0%. Surprisingly, however, no one gave an answer in the range from 8 to 10, indicating the low opinion of Greeks about the environmental actions of fellow citizens.


How are government actions rated?

The most powerful organisations, such as national governments, have the greatest influence on climate change. They have the money and the power to effectively limit harmful actions towards the climate. Therefore, Greeks told us about their points of view on government activity in ecology.


As many as 78.6% gave a number between 1 and 4. We can see a high level of dissatisfaction with government policy.


On the other hand, only 28.4% of the respondents answered in favour of positive government activity.

What is the knowledge of environmental NGOs (non-governmental organizations)?

Apart from the government, there are some NGOs in Greece that support environmental protection. Although Greeks declared a high awareness and willingness to help nature, they are not familiar with a large number of environmental organisations operating in their country and in the world.


57.1 % know only one or two such organisations. 35.7 % know between three and four such institutions. Only one respondent knows more than four organisations. 


This information is rather not positive, as most Greeks are probably not involved in any of them and NGOs are a key element in saving the environment.

1 2